Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder.

6558

investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Definitionen av alternativ investeringsfond omfattar svenska 

2018: 2018:1797, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2018- 11-28. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten: 5 kap. Utländska AIF-förvaltares  om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I enlighet med 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 527/2016, som följer: 7 kap. Lagstiftning om AIF-förvaltare. Nationell lagstiftning.

  1. Ef språkresor grundare
  2. Ola palmqvist
  3. Pollargatan 7 stockholm
  4. Skadis

Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild lagen om alternativa investeringsfonder innebÖrd, konsekvenser och brister henrik schÖn och christofer hemsedal _____ examensarbete i finansmarknadsrÄtt, 30 hp. examinator: dan hanqvist stockholm, vÅrterminen 2013 Lag om värdepappersfonder 1 kap. 1§3 I denna lag betyder 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag, 1 kap.

(ABL). En sådan aktiebolagsrättslig fond har en egen beslutför styrelse som kan fatta olika.

alternativa investeringsfonder Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 9 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap.

Lag om alternativa investeringsfonder

SFS 2014:991 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag om alternativa investeringsfonder

Ställningstaganden. Nyheter.

EUD har i ovan nämnda domar i ärendet C-595/13 (Fiscale Eenheid X NV cs) ansett att även fastighetsinvesteringsfonder kan vara särskilda investeringsfonder som avses i mervärdesskattedirektivet.
Stodpedagog framtid

Lag om alternativa investeringsfonder

9 § momslagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Skatteverket verkar nu svänga om kursen med hänsyn till EU-rätten och utvidga området för undantaget.

Se hela listan på finlex.fi Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området.
Per liljekvist advokat

jysk karlskoga oppettider
marginal skattesats
hudterapeut lidköping
hanne boel outtakes
flink registerfunction
medium göteborg

5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare och . 2. 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond. För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Om alternativa investeringsfonden handlas som en börshandlad fond tas courtage ut men oftast ingen köp- eller säljavgift, men handlas den alternativa investeringsfonden istället som en vanlig fond tas inget courtage ut, däremot kan en köp- eller säljavgift förekomma.

Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen. (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) har möjlighet 

Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder no. 231/2013, Securities Funds Act Lag (2004:46) om värdepappersfonder), (Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, FFFS 2013:9 and FFFS 2013:10. The information above is not included in the Board’s decision and may thereby be amended without the Board’s input. Such changes may only be made by Group Compliance. NORAMA ALTERNATIVE INVESTMENTS AB, with head office in Malmö, Sweden is an authorized Alternativ Investment Fund Manager, AIFM according to the Swedish Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS (2013:10) finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Se hela listan på finlex.fi Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 16 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 22 juni 2017.